PRIVACYVERKLARING

Versie 1.1 (28-7-2020)

1.1 Doel

MentIT B.V. vindt de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens en uw persoonlijke levenssfeer belangrijk. Via deze Privacy Verklaring is beschreven hoe wij deze bescherming hebben geregeld.

Door het gebruik van onze website, onze applicatie Gevoelsthermometer en onze diensten aanvaardt u de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als wij ons beleid hieromtrent wijzigen, dan vermelden we dat op deze pagina om u op de hoogte te houden van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en of deze informatie met derden wordt gedeeld.

1.2 Gebruikte terminologie

Gebruiker: verwijzing naar de gebruiker van onze website, onze applicatie Gevoelsthermometer en onze diensten.

Hulpverlener: verwijzing naar alle professionele hulpverleners die deze Privacy Verklaring lezen.

Persoonlijke Gegevens: verwijzing naar persoonlijke identificeerbare informatie over u.

Privacy Wet: verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten.

Gevoelsthermometer: de app waarmee een gebruiker gevoelens kan registreren alsook het dashboard waarmee de hulpverlener de gevoelens kan opvolgen.

1.3 Welke informatie verzamelen wij?

Wij controleren de niet-persoonlijke gegevens die worden verzameld door het gebruik van onze website en applicatie Gevoelsthermometer. Die gegevens omvatten o.a. het aantal bezoekers van de website, het moment van inloggen, aantal inlogpogingen, laadtijd app, etc. We gebruiken deze informatie om onze website en applicatie Gevoelsthermometer te verbeteren en klantvriendelijker te maken.

We verzamelen Persoonlijke Gegevens m.b.t. een contactmoment via de website, registratiegegevens via de applicatie Gevoelsthermometer of een dienst die wordt verricht, met inbegrip van uw voornaam, naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres en andere contactgegevens zoals IP-adres, logingegevens van de applicatie Gevoelsthermometer, informatie inzake levering en facturatie, gesprekken, e-mails die naar ons worden verstuurd, bijkomende info die we u vragen om u te authentiseren of wanneer wij vermoeden dat u de reglementering van de website of de applicatie Gevoelsthermometer niet nakomt. De aard van de Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen hangt af van de communicatie, applicatie of dienst die u aanvraagt of ontvangt. In het algemeen ontvangen we de Persoonlijke Gegevens rechtstreeks van u. U kunt er altijd voor kiezen om de gevraagde informatie niet te verstrekken maar in dat geval is het mogelijk dat wij u de gevraagde communicatie, applicatie of dienst niet kunnen aanbieden.

Door ons uw Persoonlijke Gegevens toe te vertrouwen geeft u ons de toelating deze Persoonlijke Gegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Het is niet uitgesloten dat wij uw Persoonlijke Gegevens moeten delen met andere personen zoals onderaannemers, in overeenstemming met de Privacy Wet, gevestigd in welk land dan ook (maar steeds binnen de Europese Unie), enkel met het oog op de goede uitvoering van deze verwerking.

We zullen geen persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maken, verkopen, verhuren of wisselen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat u in kennis werd gesteld en wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen of zoals anders vereist door de wet.

1.4 Andere regels inzake privacy

Bij een bezoek aan ons sociaal netwerk (Facebook, LinkedIn, Twitter, ...) bent u ook onderworpen aan de reglementering inzake Privacy en aan de algemene voorwaarden van deze platformen en sociale netwerken. Wij raden u aan ook hun Privacy reglementering en algemene voorwaarden te lezen. Zij kunnen cookies gebruiken.

1.5 Met welk doel verzamelen wij persoonlijke gegevens?

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Privacy Verklaring of om de doelen specifiek vermeld bij het verzamelen van deze gegevens. In het bijzonder, kunnen wij gebruik maken van Persoonlijke Gegevens om:

• ons te helpen met u te communiceren en/of applicaties of diensten te kunnen leveren.

• ons te helpen om te gaan met klachten en andere transacties.

• Persoonlijke Gegevens te bevestigen of te corrigeren.

• informatie voor onze rekening te behandelen.

• ons te helpen om onze activiteiten en compliance programma's uit te voeren.

• onze business te controleren.

• onderzoeken voor ons uit te voeren.

Er kunnen andere redenen zijn om Persoonlijke Gegevens te gebruiken of openbaar te maken, zoals:

• doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt.

• Persoonlijke Gegevens openbaar maken aan een ander bedrijf als we alle of een deel van onze activiteiten moeten verkopen, toewijzen of overdragen of als we fusioneren met een ander bedrijf.

Wanneer de wet dit toelaat, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met partners of geselecteerde derden (bv. financiële dienstverleners, marketingbedrijven) om hen in staat te stellen om hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen. Voordat we die Persoonlijke Gegevens delen, krijgt u de mogelijkheid om te bepalen of u wenst dat deze Persoonlijke Gegevens op die manier worden gebruikt. U hebt ook het recht om u te allen tijde en gratis te verzetten tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via de contactgegevens hieronder vermeld.

Personen en bedrijven aan wie wij uw Persoonlijke Gegevens kunnen overmaken voor een van de hierboven vermelde redenen, kunnen zich in België of in andere landen bevinden. Het is mogelijk dat deze landen niet een even grote gegevensbescherming bieden als de Belgische Privacy Wet. Hoe dan ook moeten deze personen en bedrijven aanvaarden alle Persoonlijke Gegevens die we hen overmaken, te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of openbaarmaking. We zullen passende contractuele waarborgen voorzien voor deze personen en bedrijven die diensten verlenen om een gelijkwaardig niveau van bescherming van Persoonlijke Gegevens te garanderen, zoals vereist door de Privacy Wet.

1.6 Hoe toegang krijgen tot, herzien of verwijderen van Persoonlijke Gegevens?

In overeenstemming met de Privacy Wet zullen we uw Persoonlijke Gegevens tot uw beschikking houden voor herziening op uw verzoek. Als u ons meldt dat een van uw Persoonlijke Gegevens onjuist is of verkeerd wordt gebruikt, zullen we dat corrigeren, bijwerken of verwijderen zoals het hoort. Voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens kunt u contact opnemen via de contactgegevens hieronder vermeld.

1.7 Worden uw Persoonlijke Gegevens beschermd?

Wij handhaven standaardnormen inzake veiligheid, zowel fysiek als elektronisch, met inbegrip van encryptie, wachtwoorden, fysieke beveiligingsmaatregelen en procedures om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te beschermen. Slechts een beperkt aantal personen onder ons mogen uw gegevens openen, verwijderen of wijzigen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw Privacy belangen worden beschermd.

Uw gegevens worden opgeslagen in beveiligde datacenters in Nederland.

1.8 Beperkingen

Als de ontvangen informatie schade toebrengt aan anderen, obsceen of bedreigend is, of strafrechtelijke implicaties met zich meebrengt, dan hebben wij het recht om deze informatie te behouden, door te geven of op te slaan op de manier die wij passend achten in onze enige en absolute discretie.

1.9 Onderzoeken wij of onze gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mails kunnen een voor eenmalig gebruik 'web beacon pixel' bevatten om ons te informeren of onze e-mails werden geopend en te controleren op welke links in de e-mail werd geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om redenen zoals het bepalen van de meest interessante inhoud voor onze gebruikers, om te weten of gebruikers die onze e-mails openen deze willen blijven ontvangen. De pixel wordt verwijderd bij het schrappen van de e-mail. Als u niet wilt dat de pixel wordt gedownload naar uw computer, moet u ervoor kiezen om onze e-mails volledig in tekstformaat te ontvangen in plaats van in HTML-formaat. U kunt ook uw e-mail programma programmeren om de pixel uit te schakelen.

1.10 Gebruik van cookies

Onze website en applicatie Gevoelsthermometer kunnen cookies gebruiken om de kijkervaring te personaliseren en/of de applicatie vlot te laten werken. Voor meer informatie, zie de "Verklaring inzake cookies" hieronder.

1.11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website, onze applicatie Gevoelsthermometer en/of met betrekking tot het aanvaarden, interpreteren of naleven van deze Privacy Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Tongerse rechtbanken die het Belgische recht zullen toepassen.

1.12 Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze praktijken m.b.t. Privacy, gelieve contact op te nemen met:

MentIT B.V.

Hoeverkerkweg 73

3660 Oudsbergen

0499 73 73 88

0494 72 18 47

philip.willems@mentit.be

steven.vints@mentit.be

VERKLARING INZAKE COOKIES

Versie 1.0 (28-7-2020)

1.1 Doel

Wij gebruiken cookies op deze website en/of in onze applicatie Gevoelsthermometer. U kunt meer te weten komen over cookies en hoe hen te controleren via onderstaande informatie. Door het gebruik van onze website en/of de applicatie Gevoelsthermometer aanvaardt u het gebruik van cookies in overeenstemming met deze Verklaring. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, gelieve deze inactief te maken conform de instructies in deze Verklaring, bijvoorbeeld door de parameters van uw browser te veranderen zodat cookies van deze website en/of onze applicatie Gevoelsthermometer niet op uw computer kunnen worden geplaatst.

1.2 Gebruikte terminologie

Gebruiker: verwijzing naar de gebruiker van onze website, onze applicatie Gevoelsthermometer en onze diensten.

Hulpverlener: verwijzing naar alle professionele hulpverleners die deze Privacy Verklaring lezen.

Persoonlijke Gegevens: verwijzing naar persoonlijke identificeerbare informatie over u.

Privacy Wet: verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten.

Gevoelsthermometer: de app waarmee een gebruiker gevoelens kan registreren alsook het dashboard waarmee de hulpverlener de gevoelens kan opvolgen.

U , uw en de uwe: verwijzing naar de Gebruiker.

Wij, onze, wij, ons: verwijzing naar MentIT B.V.

1.3 Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken cookies om de werking van de applicatie te bevorderen. Denk hierbij aan het onthouden van het gekozen menu, regionale settings (taal, ...), informatie over de geopende sessie en de ingelogde gebruiker en token informatie.

1.4 Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden gedownload naar uw computer wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website op elk volgend bezoek, of naar een andere website die de cookie herkent. Ze zijn nuttig omdat zij toestaan dat een website de computer van een gebruiker herkent.

Cookies vullen verschillende functies in, zoals het mogelijk maken om efficiënt te surfen tussen de pagina's, uw voorkeuren te herinneren en in het algemeen om de gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie - bijvoorbeeld als u bij het inloggen op 'onthoud mij' klikt, zal een cookie uw gebruikersnaam bewaren. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u identificeert en zullen in plaats daarvan algemene informatie verzamelen, zoals hoe de gebruikers gekomen zijn op en gebruik maken van onze websites en de algemene locatie van de gebruiker.

1.5 Hoe kan men cookies controleren en verwijderen in de browser?

De mogelijkheid om cookies toe te staan, te weigeren of te verwijderen kan ook op het niveau van de browser worden voorzien. Om dit te doen, volgt u de instructies voorzien door uw browser (meestal te vinden onder het tabblad 'Help', 'Tools' en 'Edit'). Cookies of categorieën van cookies weigeren, verwijdert geen cookies uit uw browser. U zal dit zelf moeten doen vanuit uw browser. Vergeet niet dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige onderdelen van onze website en/of applicatie Gevoelsthermometer niet correct zouden kunnen werken.