ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 1.0 (27-7-2020)

1.1 Doel

De toegang tot en het gebruik van informatie via onze website of via de app Gevoelsthermometer houdt uw aanvaarding in van de volgende algemene voorwaarden.

1.2 Gebruikte terminologie

Gebruiker: verwijzing naar de gebruiker van onze website, onze applicatie Gevoelsthermometer en onze diensten.

U , uw en de uwe: verwijzing naar de Gebruiker.

Wij, onze, wij, ons: verwijzing naar MentIT B.V.

Gevoelsthermometer: de app waarmee een gebruiker gevoelens kan registreren alsook het dashboard waarmee de hulpverlener de gevoelens kan opvolgen.

1.3 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website en de app Gevoelsthermometer zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van deze rechten worden overgedragen op de gebruiker. U kunt gebruik maken van deze website en onze applicatie Gevoelsthermometer om te genieten van de diensten aangeboden voor uw persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

Geen enkel ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, dupliceren, herverdeling of circulatie is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook de gelijkaardige bepalingen lezen en opvolgen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u toegang krijgt via deze website.

Uw commentaren op onze website of e-mails zijn van harte welkom. Evenwel erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk: 'Informatie'), deze Informatie onze eigendom wordt en blijft. In het algemeen, elke communicatie met uitzondering van Persoonlijke Gegevens welke worden behandeld zoals uiteengezet in de Privacy Verklaring, die u op de website post of aan ons via het internet stuurt, wordt beschouwd en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk. Als specifieke pagina's de verwerking van communicatie toelaten die door ons als vertrouwelijk worden behandeld, zal dit duidelijk op deze pagina's worden vermeld. Zonder beperking aan het voorgaande, door ons welke Informatie dan ook over te maken, worden we exclusief eigenaar van elk recht op deze Informatie op heden en in de toekomst, universeel, en zullen we onbeperkt gebruik kunnen maken van de Informatie, voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan de aanbieder van de Informatie.

1.4 Disclaimer

U stemt ermee in dat u toegang neemt tot en gebruik maakt van de website en applicatie Gevoelsthermometer op eigen risico.

Wij bieden redelijke inspanningen om accurate informatie over deze website en onze applicatie Gevoelsthermometer te leveren en we kunnen deze informatie af en toe veranderen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin geven wij en derde partijen vermeld op onze website geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of storing van deze website of applicatie Gevoelsthermometer en/of de juistheid, redelijkheid, up-to-date zijn, of de volledigheid van de inhoud van deze website en wijzen we elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, in de ruimste zin, die zou ontstaan door of verband houdt met het gebruik van deze website of de applicatie Gevoelsthermometer.

1.5 Verplichtingen van de gebruiker

De Gebruiker is verplicht bij gebruik van onze diensten en onze applicatie Gevoelsthermometer, de instructies, berichten, regels, bepalingen en voorwaarden vermeld door ons te respecteren.

Instructies of opmerkingen geformuleerd door ons (bv. FAQ's) moeten worden gerespecteerd door de Gebruiker, zoals aangepast op dat moment. Als de Gebruiker een inbreuk op zijn verplichtingen pleegt, kunnen we passende maatregelen nemen (bv. waarschuwing uitsturen, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker blokkeren of opzeggen).

De Gebruiker is verantwoordelijk zonder beperking voor zijn persoonlijk gedrag en voor zijn persoonlijke rekening, in voorkomend geval. Dit houdt in het bijzonder in dat, in geval van enige twijfel over enige inhoud of bijdrage, geplaatst door de Gebruiker, de Gebruiker wordt verondersteld om van tevoren te controleren dat ze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of publieke regels of rechten van derden overtreden (bv. auteursrecht, recht op gegevensbescherming) overal ter wereld. Wij zijn niet verplicht om de juistheid of hun rechtmatigheid te controleren.

De Gebruiker bevrijdt ons van en vrijwaart ons tegen elke soort klacht van derden tegen ons die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting of een schending van rechten begaan door de Gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De redelijke kosten van verweer zullen ook moeten worden vergoed.

1.6 Betaalde diensten en producten

1. Alle prijzen van betaalde diensten en/of producten die door ons worden aangeboden zijn in Euro's en inclusief BTW.

2. U betaalt voor de bij ons bestelde producten en/of diensten, de door ons vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders door ons aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te gebeuren op het moment dat u een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.

3. De door ons vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die door ons is vermeld op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.

4. U kunt ons niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.7 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website, onze applicatie Gevoelsthermometer en/of met betrekking tot het aanvaarden, interpreteren of naleven van deze Privacy Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Tongerse rechtbanken die het Belgische recht zullen toepassen.

1.8 Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze praktijken m.b.t. Privacy, gelieve contact op te nemen met:

MentIT B.V.

Hoeverkerkweg 73

3660 Oudsbergen

0499 73 73 88

0494 72 18 47

philip.willems@mentit.be

steven.vints@mentit.be